Indienen wob-verzoek

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot informatie van de overheid, dus ook van de gemeente Rozendaal.

Op die manier kunt u meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid. De gemeente Rozendaal verschaft op allerlei manieren informatie over haar beleid en de uitvoering ervan, bijvoorbeeld via de eigen website en het gemeenteblad 'In de Roos". Als deze informatie voor u echter niet toereikend is, kunt u een verzoek doen om openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: een Wob-verzoek. Informatie van de gemeente Rozendaal is namelijk in principe openbaar. Er zijn enkele uitzonderingen.

Uitzonderingsgronden

In de Wob is bepaald welke informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Het betreft de volgende gevallen:

  • het in gevaar brengen van de eenheid van de Kroon;
  • het in gevaar brengen van de veiligheid van de Staat;
  • gegevens die personen of bedrijven vertrouwelijk aan de overheid hebben verstrekt;
  • bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Daarnaast kan sprake zijn van een belang dat niet opweegt tegen het algemene belang van informatieverstrekking. In zo'n geval wordt ook geen informatie verstrekt.

Indienen Wob-verzoek

Aan een Wob-verzoek zijn geen formele eisen gesteld. In uw Wob-verzoek dient u concreet aan te geven over welk onderwerp u informatie wilt hebben. Bij voorkeur noemt u ook het document dat u wilt ontvangen. U kunt slechts informatie opvragen die aanwijsbaar aanwezig is en waar het bestuursorgaan over beschikt. Verder moet de door u opgevraagde informatie betrekking hebben op het beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

Uitsluiten elektronische weg

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal/respectievelijk de burgemeester, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft, heeft op 27 oktober 2015 besloten om de elektronische weg niet langer open te stellen voor het indienen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (wob-verzoeken). De gemeenteraad van Rozendaal heeft op 26 januari 2016 een zelfde besluit genomen ten aanzien van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, aan de raad gericht. Dit houdt in dat schriftelijke verzoeken voortaan alleen nog per post kunnen worden ingediend of aan de balie kunnen worden afgegeven. Op het moment dat er toch via de elektronische weg  (o.a. per e-mail, sms, e-formulier, twitter of fax) een Wob-verzoek binnenkomt, krijgt de indiener bericht dat het verzoek alleen nog schriftelijk per post kan worden ingediend of afgegeven kan worden aan de balie van het gemeentehuis. De besluiten hebben geen gevolgen voor de openbaarheid van gevraagde informatie. Een schriftelijk per post ingediend of aan de balie afgegeven verzoek wordt gewoon in behandeling genomen. Informatie die openbaar is, is openbaar voor een ieder, ongeacht wie het verzoek indient. Een Wob-verzoek moet  schriftelijk en ondertekend worden ingediend. Uw wob-verzoek kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 9106
6880 HH  Velp

Besluit

De beslissing op een Wob-verzoek wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken nadat het verzoek is gedaan, genomen. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid deze termijn met nog eens vier weken te verlengen. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd aan u worden medegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken.

Kosten

Voor het indienen van een Wob-verzoek bent u geen kosten verschuldigd. Wel kunnen er, zoals bepaald in de legesverordening, kosten in rekening worden gebracht bijvoorbeeld voor het verstrekken van  kopieën".