Samenstelling

Het dagelijks bestuur van de gemeente Rozendaal bestaat uit de burgemeester en 2 wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente.
Als dagelijks bestuur moeten B&W de raadsbesluiten voorbereiden. Meestal zijn ze ook met de uitvoering ervan belast.
Naast het voorbereiden en uitvoeren van de raadsbesluiten behartigen B&W het personeelsbeleid, zien zij toe op het algemene belang en voeren zij allerlei wetten uit (medebewind).
Ook de dagelijkse financiële huishouding is een verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders.
Dit doen zij op basis van een jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen begroting.

Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal bestaat uit drie personen, te weten de burgemeester en twee wethouders, die allen een zogenaamde portefeuille beheren.

Portefeuilleverdeling college B&W


Mevrouw drs. E. Weststeijn
burgemeester
Mevrouw Weststeijn is per 14 februari 2019 tot burgemeester van Rozendaal benoemd.
In Nederland benoemt de Koning de burgemeester. Dit gebeurt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissaris van de Koning heeft hierbij een adviserende rol. De burgemeester wordt op aanbeveling van de gemeenteraad voor de duur van zes jaar benoemd. Zij kan niet door de raad worden ontslagen.

Foto: burgemeester mevr. drs. E. Weststeijn

De burgemeester is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad. Zij heeft een aantal wettelijke bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid. Ingeval van ordeverstoringen en rampen heeft zij verregaande bevoegdheden.
 
De burgemeester behartigt in het college van burgemeester en wethouders de volgende onderwerpen:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en Organisatie
 • Automatisering, beveiliging en privacy bewaking
 • Integriteit
 • Communicatie
 • Beleidscoördinatie en kwaliteitsbewaking
 • Externe contacten en regionale samenwerking

 
De heer S. Warmerdam
2e loco-burgemeester
De heer Warmerdam behoort tot de plaatselijke partij Rosendael 74 (R'74).
Foto: wethouder Simon Warmerdam 2021a 

Hij behartigt de volgende portefeuilles:

 • Economische zaken
 • Financiële zaken
 • Ruimtelijke Ordening
 • Volkshuisvesting
 • Monumentenzorg
 • Invoering Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Openbare Werken
 • Milieu
 • Begraafplaats
 • Verkeer en vervoer (mobiliteit)

 

Mevr. T. Van der Pas
1e loco-burgemeester
Mevrouw Van der Pas behoort tot de plaatselijke partij PAK Rozendaal (PAK)

Wethouder Tineke van der Pas

Zij behartigt de volgende portefeuilles:

 • Sociaal domein, waaronder:
 1. Welzijn
 2. Jeugdbeleid
 3. Participatiewet
 4. Onderwijs
 5. Doelgroepenvervoer
 6. Publieke gezondheid
 • Energietransitie
 • Cultuur
 • Toerisme, recreatie en sport

Burgemeester en wethouders worden ondersteund door de gemeentesecretaris, de heer Boele Boelens, die tevens hoofd van de ambtelijke organisatie is.

Foto: gemeentesecretaris Boele Boelens


Collegevergaderingen

Het college vergadert doorgaans op dinsdagmorgen. De openbare besluiten van de vergadering worden op de website gepubliceerd. Bekijk hier de openbare besluitenlijsten van de vergaderingen.

Afspraak met een bestuurder

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders, dan kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur bellen met het bestuurssecretariaat van de gemeente: mevrouw J. van Wely, tel. 026 - 38 43 672.