Bezwaar en beroep

Meer informatie over het aantekenen van bezwaar en het indienen van een beroepschrift.

Bezwaarschrift indienen

Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u in de regel bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden vaak (niet altijd) in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten (gehoord worden). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. In sommige gevallen kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen. U kunt dan in het bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Nota Bene: De wetgever heeft bepaalde besluiten van een administratiefrechtelijke beroepsgang uitgezonderd.

Voorwaarden

Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen 6 weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt (lees binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan aanvrager). U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld met het nemen van een besluit)
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Aanvraag

U kunt het bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer K.M. Schaap, cluster BBZ, op telefoonnummer 026 - 38 43 666.

 

Beroepschrift indienen

Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) bezwaar heeft gemaakt tegen een besluit van de gemeente en uw bezwaar is afgewezen, dan kunt u hier tegen in beroep gaan. In het algemeen staat onder de brief waarin u is medegedeeld dat uw bezwaar is afgewezen vermeld bij welke rechter u het beroepschrift kunt indienen. 

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen?

Iedereen.

Wanneer?

Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) bezwaar heeft gemaakt tegen een besluit van de gemeente en uw bezwaar is afgewezen, dan kunt u hier tegen in beroep gaan.

Aanvraag

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank die vermeld staat in de beslissing op het bezwaarschrift waartegen beroep wordt aangetekend.

Stappen en doorlooptijd

U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift. de termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt. Het beroepsorgaan neemt zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zoniet, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Benodigde gegevens

In een beroepschrift moet het volgende vermeld staan:

  • naam en adres
  • datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht
  • de gemotiveerde reden van beroep
  • zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Kosten

Geen.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. K.M. Schaap, Cluster BBZ, telefoonnummer 026 - 38 43 661.