Gebruiksvergunning brandveiligheid

Een gebruiksvergunning in het kader van de brandveiligheid geeft toestemming een gebouw, een gedeelte van een gebouw of een bouwsel te gebruiken voor bepaalde doeleinden

Voor sommige bouwsels, bouwwerken en gedeelten daarvan is een gebruiksvergunning nodig om het gebouw of het bouwsel voor bepaalde doeleinden te mogen gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld als er veel mensen tegelijk in een gebouw zijn, wanneer er feesttenten worden gebruikt tijdens een feest of wanneer er bepaalde stoffen in het gebouw moeten worden opgeslagen.

 

Voorwaarden

Op grond van artikel 6.1.1  van de bouwverordening van de gemeente Rozendaal is het verboden zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders een bouwwerk in gebruik te hebben of te houden, waarin:
  • meer dan 25 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een 1- of meergezinshuis
  • bedrijfsmatig de stoffen zullen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit 2003 zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend
  • aan vijf of meer personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft
  • aan vijf of meer kinderen jonger dan 12 jaar, of aan vijf of meer lichamelijke en/of geestelijke gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft
  • prostitutie wordt uitgeoefend, voor zover in het bouwwerk vijf of meer personen aanwezig kunnen zijn
  • in de vorm van een kamerverhuurbedrijf aan vijf of meer personen huisvesting wordt verschaft
  • activiteiten worden ondernomen die op grond van de Drank en Horecawet vergunningplichtig zijn
Bij het verlenen van deze vergunning wordt in het bijzonder gelet op de brandveiligheid.De gebruiksvergunning moet altijd opnieuw worden aangevraagd als een bouwwerk is uitgebreid of als het gebruik van het bouwwerk verandert. Een gemeente kan een gebruiksvergunning onder bepaalde omstandigheden weer intrekken.

 

Aanvraag

Het afgeven van gebruiksvergunningen is door het college van burgemeester en wethouder gemandateerd aan de commandant van de brandweer te Rheden. Voor de aanvraag van een gebruiksvergunning is een speciaal aanvraagformulier ontwikkeld. Voor dit formulier dient u zich te wenden tot: de Commandant van de Brandweer, Postbus 234, 6880 AE  Velp (026 - 38 42 999).
 

Kosten

De kosten van een gebruiksvergunning kunt u vinden in de tarieventabel.