Welzijnssubsidies

Een welzijnssubsidie is een subsidie voor activiteiten die door organisaties in het algemeen gemeentelijk belang worden uitgevoerd op de beleidsterreinen sport, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, volksgezondheid, maatschappelijke zorg en welzijn, maatschappelijke ondersteuning en onderwijs.

U wilt een welzijnssubsidie aanvragen bij de gemeente Rozendaal?

Op deze plaats informeren wij u over de hoofdlijnen van het subsidiebeleid voor welzijnssubsidies en over de mogelijkheden om een welzijnssubsidie aan te vragen.
* U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Bij “te subsidiëren welzijnsactiviteiten” kunt u onder meer denken aan activiteiten voor ouderen, kinderen en jongeren, vrijwilligers en mantelzorgers. Het wettelijk kader voor de gemeentelijke subsidieverlening van welzijnssubsidies wordt gevormd door de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentelijke subsidieverordening.
De subsidies op de beleidsterreinen volksgezondheid en onderwijs worden niet uit het budget welzijnssubsidies gefinancierd, maar vallen wél onder de algemene subsidieverordening. Naast een algemene subsidieverordening kent de gemeente Rozendaal ook een subsidieregeling Sociaal domein, waarin de subsidieverordening voor wat betreft de welzijnssubsidies verder wordt uitgewerkt.

Subsidieverordening en subsidieregeling

Algemene subsidieverordening

Vanaf 1 januari 2019 is de “Algemene subsidieverordening Rozendaal 2019” van kracht. Deze subsidieverordening bevat, in aanvulling op de Algemene wet bestuursrecht, algemene kaders, bijvoorbeeld: eisen waar een subsidieaanvraag aan moet voldoen, aanvraagtermijnen voor subsidies, beslistermijnen voor de gemeente en eisen waar een subsidieverantwoording aan moet voldoen. Met deze subsidieverordening beoogt de gemeente de uitvoering van de subsidieverlening te vereenvoudigen. Dit is zowel in het belang van de instellingen en organisaties als in het belang van de gemeente.
* De subsidieverordening vindt u op deze website, bij “Verordeningen”.

Subsidieregeling Sociaal domein

De algemene subsidieverordening is voor wat betreft de welzijnssubsidies geconcretiseerd in een Subsidieregeling, de “Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022”. In deze subsidieregeling wordt onder meer invulling gegeven aan de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt. De subsidieregeling zegt hierover het volgende: Subsidie (hiermee wordt bedoeld: een welzijnssubsidie) kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

 • de activiteiten zijn in het belang van de gemeente Rozendaal en haar inwoners en/of
 • er is sprake van een versterking van de sociale cohesie binnen Rozendaal en/of
 • er is sprake van innovatie of een nieuw arrangement en/of
 • het is wettelijk verplicht en/of
 • er is een regionaal belang om de activiteiten te subsidiëren en/of
 • de subsidie is financieel nodig.

* De subsidieregeling Sociaal domein vindt u op deze website, bij “Verordeningen”

Welke welzijnssubsidies zijn er?

De gemeente Rozendaal kent twee soorten welzijnssubsidies:

 • de jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal vier jaar, samenvallend met de zittingsduur van de gemeenteraad tot en met het jaar dat de raad aftreedt, wordt verstrekt;
 • de eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken. 

Hoe kan ik een welzijnssubsidie aanvragen?

Een aanvraag om een welzijnssubsidie kan op papier of digitaal worden ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een aanvraagformulier. De aanvraagformulieren, voor jaarlijkse en eenmalige subsidies, zijn door de gemeente ontworpen om het u gemakkelijker te maken een subsidieaanvraag in te dienen. De formulieren, hierna weergegeven onder A en B, zijn vanaf deze website uit te printen. Voor jaarlijkse en eenmalige subsidies gelden verschillende aanvraagtermijnen, die hierna worden toegelicht.

Aanvraagtermijn voor jaarlijkse subsidies

Aanvragen voor jaarlijkse subsidies moeten vóór 1 juli van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie bedoeld is, worden ingediend. Aanvraagformulieren voor jaarlijkse subsidies worden als bijlage meegestuurd met de brief waarin u antwoord krijgt op uw aanvraag (de subsidiebeschikking).
U kunt het aanvraagformulier hier inzien en, bijvoorbeeld als het is zoekgeraakt, downloaden.

A. Aanvraagformulier Jaarlijkse subsidie 2023

Aanvraagtermijn voor eenmalige subsidies

Aanvragen voor eenmalige subsidies kunnen gedurende het gehele kalenderjaar worden ingediend. Voorwaarden:

 • een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet tussen (minimaal) vier en (maximaal) twintig weken vóórdat met de activiteit wordt aangevangen, worden ingediend;
 • aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst;
 • om te voorkómen dat het budget in één keer wordt besteed, kan een eenmalige subsidie nooit meer bedragen dan € 500,-.

B. Aanvraagformulier Eenmalige subsidie 2022

U kunt een aanvraagformulier voor een eenmalige subsidie ook bij de gemeente opvragen, bij mevrouw M. Jansma via email: m.jansma@rozendaal.nl of tel. 026 - 38 43 664.

Wilt u meer weten?

U kunt de genoemde informatie ook op papier aangeleverd krijgen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met  mevrouw  Jansma.