Rolstoelvoorziening

Heeft u beperkingen waardoor u grotendeels bent aangewezen op zittend vervoer? En zijn deze beperkingen te compenseren met een rolstoel? Of wilt u sporten, maar kan dat alleen in een sportrolstoel? Als dit het geval is, kan de Wmo-consulent van het Zorgloket in een gesprek samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Een rolstoel is een voorziening die bedoeld is om de belemmeringen die ondervonden worden bij het verplaatsen in en om de woning op te heffen of te verminderen. Er zijn verschillende soorten rolstoelen:

 1. Handbewogen rolstoel
 • duwrolstoel: deze wordt voortbewogen door een derde
 • zelfbeweger: cliënt kan de rolstoel zelf verplaatsen

2. Elektrische rolstoel

3. Sportrolstoel

 • een gemaximeerde vergoeding voor een specifiek voor sportbeoefening ontwikkelde rolstoel (bijv: tennisrolstoel, marathon- of sprintrolstoel).

Er wordt onderscheid gemaakt in gebruiksdoel van de rolstoelen:

 • incidentele rolstoel: alleen voor gebruik buitenshuis
 • permanente rolstoel: voor gebruik binnen- en buitenshuis

Voorwaarden

Belangrijkste toekenningscriteria:

1. Voor een handbewogen rolstoel:

 • indicatie voor een rolstoelvoorziening;
 • cliënt ondervindt door een medische oorzaak belemmeringen bij het verplaatsen in en om de woning.

2. Voor een elektrische rolstoel geldt tevens:

 • cliënt is niet in staat zich met een handbewogen rolstoel te verplaatsen;
 • cliënt heeft de behoefte zich zelfstandig te verplaatsen.

3. Voor een sportrolstoel:

 • cliënt is rolstoelgebonden en zonder sportrolstoel niet in staat tot sportbeoefening; of
 • cliënt is in het dagelijkse leven niet rolstoelgebonden, maar is zonder sportrolstoel niet in staat tot sportbeoefening
 • cliënt moet in staat zijn tot en aantoonbaar in de praktijk deelnemen aan een tak van sport

Voor kortdurend en/of incidenteel gebruik van een rolstoel is geen indicatie nodig. Er kan dan een beroep worden gedaan op de Thuiszorg. Deze leent rolstoelen uit voor een periode van maximaal 6 maanden. Voor cliënten die in een verpleeghuis woonachtig zijn, worden geen rolstoelen verstrekt in het kader van de Wmo.
Dit geldt ook voor verpleegafdelingen in een verzorgingshuis. Een verpleeghuis dient zelf zorg te dragen voor het verstrekken van een rolstoel aan zijn bewoners.

Indien een cliënt woonachtig is in een verzorgingshuis, worden er alleen rolstoelen verstrekt:

 • wanneer cliënt volledig rolstoelgebonden is;
 • wanneer er specifieke individuele aanpassingen aan een rolstoel noodzakelijk zijn.

Een verzorgingshuis moet zelf zorgen voor algemene gebruiksrolstoelen voor transport van kamer naar andere zalen en voor buiten.

Aanvraag

De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van de Wmo uitbesteed aan de gemeente Rheden. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal. Het Zorgloket bevindt zich in het gemeentehuis van Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 AB in De Steeg. Het is bereikbaar via tel.: 026 – 49 76 911 of email: zorgloket@rheden.nl
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur, dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur, of via email: zorgloket@rheden.nl
Alle aanvragen worden telefonisch in behandeling genomen. U hoeft dus geen formulier in te vullen, maar kunt direct telefonisch of via de mail contact opnemen met het Zorgloket. Bij het zorgloket zal ook de indicatie worden gesteld. Soms wordt hiervoor extern advies ingewonnen. De gemeente Rheden levert ook de voorziening namens de gemeente Rozendaal.

Procedure

 • U dient een aanvraag in bij het Zorgloket
 • De gemeente beoordeelt of u recht heeft op een vergoeding of op een voorziening op grond van de Wmo en de gemeentelijke regels. Hierbij kan de gemeente een onafhankelijke instantie vragen u te onderzoeken. Dat onderzoek is om te bepalen of u tot de doelgroep behoort. Meestal neemt de gemeente in haar beoordeling het advies over.
 • U ontvangt thuis een beschikking met de toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

De gemeente beoordeelt:

 • Of u tot de rechthebbenden behoort.
 • Of u bij andere voorzieningen of instanties terecht kunt, bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar.
 • In welke mate al andere ondersteuning wordt geboden. Bij de bepaling hiervan speelt ook de noodzaak van de voorziening een rol.

Kosten

De gemeente vraagt geen eigen bijdrage bij het ter beschikking stellen van een rolstoel.

Toelichting op de kosten

Een rolstoel kan op de volgende wijze verstrekt worden:
1 en 2) Handbewogen (1) en elektrische rolstoel (2):

 • In bruikleen: het hulpmiddel wordt geleverd door de leverancier van de gemeente
 • Persoonsgebonden budget (Pgb): de aanvrager koopt zelf de voorziening en legt verantwoording af bij de gemeente

3. Sportrolstoel:

 • Cliënt kan zelf een sportrolstoel aanschaffen; er wordt een gemaximeerde vergoeding verstrekt voor een periode van drie jaar. Onderhoud en reparatie van de sportrolstoel moeten ook van deze vergoeding worden betaald. De uit te betalen vergoeding is afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten. De sportrolstoel wordt eigendom van cliënt.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Zorgloket Rheden/Rozendaal.