Bekendmaking Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal

De gemeenteraad van Rozendaal heeft in zijn vergadering van 26 maart 2019 een nieuwe Wmo-verordening vastgesteld, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019, onder gelijktijdige intrekking van de oude verordening.

De verordening beoogt rechtszekerheid te bieden aan inwoners die een beroep moeten doen op Wmo-voorzieningen.

Toelichting
Sinds de vaststelling van de vorige Wmo-verordening is er nieuwe jurisprudentie en regelgeving gekomen en is de uitvoeringspraktijk op enkele punten gewijzigd. De verordening diende bijvoorbeeld gewijzigd te worden door het omzetten van de huishoudelijke hulp met toeslag (HHT) van een algemene voorziening naar een Wmo maatwerkvoorziening. Daarnaast is de verordening in zijn geheel geactualiseerd naar de laatste stand van de jurisprudentie (d.d. januari 2019).
Zoals bekend, heeft onze gemeente de uitvoering van de Wmo gemandateerd aan de gemeente Rheden. Wij nemen de Wmo-verordening één op één over van de gemeente Rheden, zodat er voor onze inwoners geen verschillen ontstaan ten opzichte van de inwoners van de gemeente Rheden.

De nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019 treedt in werking op de dag van publicatie in het elektronisch gemeenteblad en werkt terug tot en met
1 februari 2019.

Bekendmaking
De bekendmaking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rozendaal 2019 vindt plaats in het elektronisch gemeenteblad Rozendaal nummer 2019- 82922 d.d. 9 april 2019, te raadplegen via www.overheid.nl . De verordening wordt ook op onze website www.rozendaal.nl geplaatst.

Ter inzage legging
Het raadsvoorstel en -besluit met de verordening liggen gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis. Een ieder kan op zijn of haar verzoek een afschrift krijgen van de betreffende stukken.
Voor inlichtingen: tel. 026- 38 43 664 of e: m.jansma@rozendaal.nl.

“In de Roos” nr. 08- 2019 d.d. 12 april 2019