Vrijwilligersverzekering

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Lang niet alle vrijwilligers zijn goed verzekerd. De gemeente Rozendaal heeft daarom met ingang van 1 januari 2010 twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijke belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.

Voor wie?

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die "in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend."
Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd
  • ook bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten

Het enige criterium is, dat de vrijwilliger binnen of voor een organisatie actief is. Uitgesloten zijn vrijwillige brandweer, vrijwillige politie en deelnemers aan maatschappelijke stages.

Mantelzorgers

De vrijwilligersverzekering heeft voor een deel ook betrekking op mantelzorgers. Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg die iemand, niet in het kader van een hulpverlenend beroep, minimaal 8 uur per week biedt aan een hulpbehoevende chronisch zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Mantelzorgers zijn op zich geen vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen. Op twee punten kunnen mantelzorgers echter wél een beroep doen op de Vrijwilligersverzekering: zij zijn meeverzekerd op de Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers.

Wat is de dekking?

De verzekering voor Vrijwilligers is gratis en dekt risico's zoals schade bij ongevallen, schade aan persoonlijke eigendommen, aansprakelijkheid voor vrijwilligers en rechtspersonen, bestuurdersaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en rechtsbijstand. Het verzekeringspakket biedt een secundaire dekking, behalve op het onderdeel ongevallenverzekering. Dit betekent dat, als er ook dekking is bij al bestaande, door de vrijwilligersorganisatie zelf afgesloten verzekeringen, die verzekering eerst voor het vergoeden van de schade benaderd moet worden. Wij adviseren u, voor zover van toepassing, de inhoud van uw dekking te vergelijken met de dekking van uw lopende verzekeringen. Uw verzekeringsadviseur kan u hierbij behulpzaam zijn.

Moet ik mij aanmelden?

Om gebruik te kunnen maken van de Vrijwilligersverzekering is het voor organisaties niet nodig om vrijwilligers te registreren. Ook de vrijwilliger hoeft zich vooraf niet bij de gemeente te melden.

Schade… en dan?

Bij schade kunt u als vrijwilliger, rechtspersoon of mantelzorger een digitaal schadeformulier downloaden.

Vervolgens kan de claim digitaal naar de gemeente worden doorgestuurd, ter attentie van de contactpersoon die op het formulier vermeld staat. De gemeente zendt de claim door naar de verzekeraar, Centraal Beheer. Sluit, indien mogelijk, bewijsstukken bij zoals foto's of aansprakelijkheidsstellingen. Voordat de gemeente de claim doorstuurt, wordt gecontroleerd of het gaat om een melding in de zin van de Vrijwilligerspolis. De gemeente kan de gegevens van de vrijwilliger opvragen bij de vereniging of organisatie waar hij of zij bij is aangesloten, of, voor zover van toepassing, contact opnemen met de mantelzorger.

De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Bij vragen kan de benadeelde contact opnemen met Centraal Beheer Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de vereniging of organisatie, of - in het geval van een mantelzorger - met de benadeelde worden afgewikkeld.

Als u meer wilt weten

U kunt, naast het dekkingsoverzicht, het digitale schadeformulier en een invulvoorbeeld, de volgende documenten raadplegen:

Voor algemene vragen over de Vrijwilligersverzekering kunt u contact opnemen met onze medewerkster mevrouw Jansma, email: m.jansma@rozendaal.nl