Huur, pacht en koop

In verband met de inrichting, de omvang en het karakter van de gemeente is huur, pacht of aankoop van onroerende zaken anders dan in incidentele, specifieke of projectmatige gevallen, door de gemeente niet aan de orde.

De voorwaarden waaronder in specifieke, incidentele of projectmatige gevallen onroerende zaken worden gehuurd, gepacht of gekocht zijn afhankelijk van aard en omstandigheden.

Aanvraag

Vanwege bovengenoemde specifieke omstandigheden beschikt de gemeente niet over een aanvraagformulier betreffende huur, pacht en koop. Een verzoek terzake kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9101, 6880 HH Velp.

Kosten

De kosten van huur, pacht en koop zijn afhankelijk van aard en omstandigheden.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. R. Berendsen en/of dhr. K. Schaap van het Cluster BBZ, tel.: 026 - 38 43 666.