Groenstroken verhuur of verkoop

Verhuur/verkoop van groenstroken betreft het tegen betaling in gebruik nemen of in eigendom verkrijgen van stroken gemeentegrond (snippergroen).

In verband met de schaal, de indeling en het specifieke groene karakter van de gemeente Rozendaal is het gemeentelijk beleid er op gericht slechts in incidentele, specifieke gevallen mee te werken aan een dergelijk verzoek.

Aanvraag

In principe kan iedereen die in de gemeente woont en waarvan de woning grenst aan een gemeentelijke groenstrook een verzoek indienen om die grond te kopen/huren. In verband met de schaal, de indeling en het specifieke groene karakter van de gemeente Rozendaal is het gemeentelijk beleid er op gericht slechts in incidentele, specifieke gevallen mee te werken aan een dergelijk verzoek. Een verzoek terzake kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal, postbus 9106, 6880 HH Velp.

Kosten

Verhuur en verkoop van groenstroken vindt plaats door middel van een huur- of koopovereenkomst. De aan een koop- of huurovereenkomst verbonden kosten zijn mede afhankelijk van de grootte en de ligging van de bewuste strook grond.

Informatie

Nadere informatie kan worden verkregen bij het cluster Burger- en Bestuurlijke Zaken (BBZ) van de gemeente, 026-3843666 of via E-mail: gemeente@rozendaal.nl