Welstand

Raadplegen van de welstandcriteria en informatie over de Welstandscommissie.

Wettelijke basis voor welstandstoezicht

De wettelijke basis voor de uitvoering van welstandstoezicht ligt in artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo ), artikel 12 van de Woningwet en artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 12a, lid 1 van de Woningwet stelt dat de gemeenteraad een welstandsnota vaststelt, inhoudende beleidsregels waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen die het bevoegd gezag toepast bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk waarop de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft, zowel op zichzelf beschouwd, als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand. De invulling van het begrip ‘redelijk’ is afhankelijk van de ambitie van de gemeente en de ruimtelijke kenmerken van gebieden en objecten.

Er dient niet alleen te worden gekeken naar de vormgeving van het object, maar ook naar de situering: Staat het op een logische wijze op het kavel gesitueerd? Past de plaatsing van het object in deze omgeving of in de ontwikkeling van die omgeving?

Werkwijze bij welstandsadvisering

De welstandsadvisering voor de gemeente Rozendaal wordt georganiseerd en uitgevoerd namens het Gelders Genootschap door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Het oordeel van deze commissie is volgens de Woningwet gericht op het uiterlijk én op de plaatsing van het bouwwerk. De CRK kijkt in de eerste plaats naar de invloed van het bouwwerk op de beeldkwaliteit van de omgeving, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen. Tevens adviseert de commissie over de kwaliteit van het bouwwerk op zichzelf.

Rayonarchitect en vooroverleg

De rayonarchitect speelt daarbij als voorpost van de CRK een belangrijke rol. Afhankelijk van het aantal plannen bezoekt hij op afroep de gemeente. Tijdens zijn bezoek worden de meeste bouwplannen afgehandeld en vindt overleg plaats met planindieners, beleidsambtenaren en het gemeentebestuur. Alleen de meer complexe plannen – grootschalige ontwikkelingen en stedenbouwkundige plannen - gaan mee naar de commissie.

Het vooroverleg met planindieners leidt in veel gevallen tot een goed resultaat, zowel voor het ingediende plan als voor de openbare ruimte. Wanneer men in een vroeg stadium bekend is met de eisen die gesteld worden aan een bouwplan, is men veelal bereid hiermee rekening te houden. Veel onduidelijkheden over welstand worden verder weggenomen als in het vooroverleg helder wordt gemaakt welke kaders bij het welstandsoordeel een rol spelen. Vooroverleg met de rayonarchitect of de commissie is daarom essentieel en past binnen het stimulerende karakter van de welstandsadvisering.

Welstandscriteria

Alle richtlijnen en criteria waaraan om aan te toetsen staan in de Welstandsnota. Het gaat om algemene en specifieke regels voor onder andere vormgeving, kleurgebruik en materialen. Daarin staat ook een overzicht van de criteria voor uw adres.

Bijzonderheden

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Berendsen van de Cluster Openbare Werken, telefoonnummer: 026 - 38 43 662