Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een VOG kan in diverse gevallen worden gevraagd. Vaak gebeurt dat in het kader van een sollicitatie naar een functie waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Of als u in de functie te maken krijgt met geld of goederen. Voor sommige functies, zoals onderwijzer en taxichauffeur, is de verklaring zelfs verplicht. Een VOG kan ook nodig zijn voor een visum of het lidmaatschap van een schietvereniging. De VOG kunt u aanvragen bij de afdeling burgerzaken. De gemeente neemt de gegevens van uw aanvraagformulier over in de computer en vult ze automatisch aan met gegevens vanuit de GBA. Vervolgens worden deze gegevens doorgestuurd naar COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. COVOG geeft de VOG af namens de Minister van Justitie. Als u niet in de GBA voorkomt, bijvoorbeeld omdat u Nederland voor 1994 heeft verlaten of omdat u zich nooit heeft ingeschreven in een Nederlandse gemeente, vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij COVOG. U stuurt dan per post of per fax een volledig ingevuld aanvraagformulier samen met een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar COVOG (zie hieronder voor adres). Als uit het VOG-onderzoek blijkt dat u geen strafbare gedragingen op uw naam heeft staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoorde VOG is aangevraagd. Zo zijn voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant.

Hoe kom ik erachter waarom mijn VOG is geweigerd?

Voordat de VOG definitief wordt geweigerd, ontvangt u altijd eerst een voornemen tot weigeren. Daarin staan de redenen van de voorgenomen weigering gemotiveerd aangegeven. Wanneer u uw eigen strafrechtelijke gegevens wilt inzien, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de Centrale Justitiële Documentatiedienst. Het postadres is: CJD, Servicedesk, Postbus 337, 7600 AH Almelo. Het verzoek tot inzage dient te worden vergezeld van een kopie van een legitimatiebewijs. Bij de dichtstbijzijnde rechtbank kunt u uw strafrechtelijk gegevens inzien, maar u mag ze niet kopiëren. Wilt u meer informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de servicedesk van de CJD, telefoonnummer 0546 - 83 41 00.

Bezwaar en beroep

Indien uw VOG wordt geweigerd, kunt u bezwaar maken overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht. De brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid"  geeft u hierover meer informatie. Deze brochure is op te vragen bij Postbus 51 (zie hieronder voor contactgegevens).

Voorwaarden

COVOG beslist namens de Minister van Justitie of u al dan niet een VOG krijgt (zie hieronder voor "bezwaar en beroep").

Binnen welke termijn volgt een beslissing op mijn aanvraag?

Binnen twee tot maximaal vier weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing op uw aanvraag genomen. Met vragen over de voortgang van uw aanvraag, dient u zich tot COVOG te wenden (zie hieronder voor contactgegevens). COVOG raadpleegt voor het VOG-onderzoek het centraal justitieel documentatieregister. In dit register staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten vermeld, van onherroepelijke veroordelingen tot sepots en transacties. Daarnaast kan COVOG politieregistergegevens in het onderzoek betrekken en kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Kosten

De prijs die u betaalt voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bedraagt  € 41,35 (*)

*Dit is een vergoeding voor de kosten die gemeenten en COVOG maken. U betaalt het bedrag bij inlevering van het aanvraagformulier. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken, 026 - 38 43 671

Bijzonderheden

Met vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag kunt u terecht bij de medewerkers van het Centraal Orgaan Verklaring omtrent het Gedrag (COVOG). U kunt hen bereiken per post, e-mail of telefoon:

COVOG, Postbus 16115, 2500 BC Den Haag
E-mail: frontdesk.dbz@minjus.nl
Telefoon: 070 - 370 72 34

Voor algemene informatie en het aanvragen van brochures kunt u contact opnemen met de informatielijn van de gezamenlijke ministeries:
Postbus 51 Infolijn, telefoon 0800 - 8051 (gratis)
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur.
Internet: www.rijksoverheid.nl

U kunt ook contact opnemen met:
Ministerie van Justitie (Directie Voorlichting) Afdeling in- en externe communicatie
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag; Telefoon 070 - 370 68 50
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Internet: www.justis.nl
 

Aanvraag

U vraagt een VOG aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling Burgerzaken. U ontvangt dit formulier van degene die u om een VOG verzoekt, vaak een werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Als u het formulier inlevert, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen. Bij een VOG-aanvraag die rechtstreeks bij COVOG moet worden ingediend omdat u niet meer voorkomt in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), stuurt u per post of per fax een volledig ingevuld  aanvraagformulier samen met een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar COVOG.

Hoe vraag ik een VOG aan in verband met emigratie, een visum of een werkvergunning?

Hiervoor gelden speciale regels. In plaats van of in aanvulling op het aanvraagformulier is een officieel document van de ambassade, het consulaat of de buitenlandse organisatie/instelling voldoende. Dit document moet dan wel alle gegevens bevatten die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Kan ik iemand anders een VOG voor mij laten aanvragen?

U kunt uw VOG-aanvraag door iemand anders laten indienen, als u deze persoon daartoe machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG namens u aan bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) of - als u in het buitenland woont - bij de gemeente waar u voor uw vertrek stond ingeschreven. Als deze gemeente niet meer over uw gegevens beschikt, moet de aanvraag rechtstreeks bij COVOG worden ingediend.

Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef  hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen)
  • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
  • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd.