Ontheffing stookverbod

Op grond van artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rozendaal is het verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet Milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen of te hebben.
Dit verbod geld niet voor zover het betreft:
• verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke
• sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand
• vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dit geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert

Voorwaarden

Het college van burgemeester en wethouder kan ontheffing van dit verbod verlenen. Mede omdat het zomaar stoken van een vuur tot gevaarlijke situaties kan leiden, bijvoorbeeld voor het verkeer (rookontwikkeling) of nabijgelegen bossen (brandgevaar), dan wel schadelijk kan zijn voor het milieu, is het beleid van de gemeente er in beginsel op gericht slechts in uitzonderlijke gevallen, ontheffing te verlenen.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het genoemde stookverbod bedraagt    € 35,-

Bijzonderheden

Voor meer informatie kunt u contact openemen met dhr. K.M. Schaap, cluster BBZ, op telefoonnummer 026 - 38 43 666.

Aanvraag

Bij het aanvragen van een ontheffing van het stookverbod dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden verstrekt:
• naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
• de reden (aangelegenheid) waarom om ontheffing wordt verzocht
• gegevens over het tijdstip betreffende de gewenste ontheffing
• gegevens over de locatie
• het materiaal dat "verstookt" wordt