Omgevingsvergunning

Sinds 1 oktober 2010 is het aanvragen van een vergunning veranderd met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In totaal 26 bestaande vergunningen worden als één behandeld, de zogenaamde omgevingsvergunning. Uw vergunning voor bouw- of  sloopactiviteiten, het  aanleggen van een uitrit of het kappen van één of meerdere bomen, maar ook de ontheffing van het bestemmingsplan kunt u in één keer aanvragen. Ook andere toestemmingen zoals een milieuvergunning, monumentenvergunning, reclamevergunning en activiteiten met gevolgen voor beschermde gebieden en diersoorten vallen onder de Wabo.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn afhankelijk van de activiteiten en zijn vastgelegd in de Legesverordening 2016 van de gemeente Rozendaal.

Bijzonderheden

Waar kan ik met vragen terecht?

Er bestaat de mogelijkheid een oriënterend gesprek aan te vragen of een vooroverleg omgevingsvergunning.

Pas van start als de vergunning is verleend

U mag pas gebruik maken van de omgevingsvergunning als deze in werking is getreden. Over het algemeen is dit de dag nadat de omgevingsvergunning is verleend; u wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Bij zaken die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld slopen, kappen en werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten, treedt de omgevingsvergunning niet direct na verlening in werking, maar pas zes weken en een dag na het afgeven van het besluit, mits er geen voorlopige voorziening is ingediend.

Aanvraag

Hoe vraagt u een omgevingsvergunning aan?

De omgevingsvergunning kan met één aanvraagformulier worden aangevraagd. U kunt kiezen om dit digitaal te doen, maar ook op papier. Dit kan ook nog eens bij één loket: via http://www.omgevingsloket.nl/ kunt u via een vragenboom vaststellen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen.

Via het omgevingsloket kunt u ook overleggen met de overheid over uw plan. Ook kunt u bijlagen elektronisch bijsluiten. U kunt eenvoudig zien welke vergunningen nodig zijn, ze direct aanvragen en meldingen doen die nodig zijn om bouwplannen te realiseren.

Eén procedure

De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft maar één procedure te doorlopen. Dat kan een reguliere procedure zijn, of een uitgebreide procedure.

  • Reguliere procedure

Eenvoudige aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor bouwen, kappen en slopen, volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de dag na de ontvangstdatum van een complete aanvraag. Bij bepaalde externe factoren mag de gemeente deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Voor de reguliere procedure geldt een zogenoemde fatale termijn. Dat wil zeggen dat de vergunning, als die niet tijdig (binnen 8 weken en bij evt. verlenging binnen 14 weken) is verstrekt, automatisch (van rechtswege) wordt verstrekt.

Publicatie

Gemeente Rozendaal publiceert de vergunningsaanvraag in het gemeentelijk informatieblad ‘In de Roos’ op. Belanghebbenden, bijvoorbeeld uw buren, kunnen een reactie sturen naar de gemeente als zij het oneens zijn met uw aanvraag. De gemeente heeft de bevoegdheid om de beslistermijn op uw vergunningaanvraag te verlengen, op te schorten of aan te houden. Hierover wordt u schriftelijk door de gemeente geïnformeerd.

Bezwaar en beroep

De omgevingsvergunning kent 1 procedure voor bezwaar en beroep. De mogelijkheden om te reageren op de vergunning wordt in de publicatie in de ‘In de Roos’ aangegeven.

  • Uitgebreide procedure

Voor meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, geldt een uitgebreide procedure. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor milieu, een wijziging van een bestemmingsplan of de verbouwing van een rijksmonument. De beslistermijn is dan 26 weken. De gemeente mag deze termijn bij bepaalde gecompliceerde externe factoren eenmalig met 6 weken verlengen. Voor de uitgebreide procedure geldt geen fatale termijn. Dit betekent dat de vergunning niet automatisch wordt verstrekt als er nog geen beslissing is genomen, terwijl de beslissingstermijn is verstreken.

Publicatie

Gemeente Rozendaal publiceert de vergunningsaanvraag in het gemeentelijk informatieblad ‘In de Roos’ op. Belanghebbenden, bijvoorbeeld uw buren, kunnen een reactie sturen naar de gemeente als zij het oneens zijn met uw aanvraag.
De gemeente heeft de bevoegdheid om de beslistermijn op uw vergunningaanvraag te verlengen, op te schorten of aan te houden. Hierover wordt u schriftelijk door de gemeente geïnformeerd.

Zienswijze en beroep

De omgevingsvergunning kent 1 procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld wordt een ontwerp besluit ter inzage gelegd. Tegen dit ontwerp besluit kan een zienswijze worden ingediend. Iedere zienswijze die wordt ingediend dient door het bestuursorgaan te worden betrokken in de uiteindelijke besluitvorming.

Hierna volgt in de uitgebreide procedure de vergunningverlening. Tegen de vergunning kan door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend beroep worden ingesteld bij de Rechtbank. De mogelijkheden om te reageren op de (ontwerp)vergunning wordt in de publicatie in de ‘In de Roos’ aangegeven.