Milieuvergunning /Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Vanaf 1 januari 2008 hebben twaalf Algemene Maatregelen van Bestuur plaatsgemaakt voor een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur, namelijk het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, beter bekend als het Activiteitenbesluit. Tijdens deze samenvoeging is ook regelgeving voor lozingen die vallen onder de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) opgenomen in het Activiteitenbesluit. Wanneer u een bedrijf start of uw huidige bedrijf wijzigt of uitbreidt dan valt het bedrijf onder de algemene regels (het Activiteitenbesluit), tenzij het daarvan is uitgezonderd. In dat geval geldt de milieuvergunningplicht. Naast het stroomlijnen van de milieuwet- en regelgeving is getracht om een groot aantal bedrijven die voorheen onder de vergunningplicht vielen, per 1 januari 2008 onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit te laten vallen.

Milieuvergunning

Bedrijven die volgens het Activiteitenbesluit vergunningplichtige bedrijven zijn, dienen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting of voor het veranderen of wijzigen van een bestaande inrichting, een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aan te vragen. Melding verandering inrichting (artikel 8.19 Wet milieubeheer). Bij bepaalde wijzigingen kan de ondernemer volstaan met een melding in het kader van de actuele milieuvergunning. Volstaan kan worden met een melding verandering inrichting, indien veranderingen die op zich 'in strijd' zijn met de milieuvergunning niet leiden tot een hogere milieubelasting.

Voorwaarden

Ondernemers die op het grondgebied van de gemeente activiteiten die onder de werking van de Wet milieubeheer vallen willen ontplooien, dienen een milieuvergunning aan te vragen of een melding te doen.

Kosten

Aan het aanvragen van een milieuvergunning of melding zijn geen legeskosten verbonden. Eventuele extra kosten voor aanvullende onderzoeken door externe bureaus, zoals bijv. akoestische onderzoeken en bodemonderzoeken, zijn wel voor rekening van de aanvrager.

Bijzonderheden

Door een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rozendaal en de gemeente Rheden worden vergunning- aanvragen en meldingen behandeld door de gemeente Rheden. Informatie over aanvragen en meldingen en formulieren kan worden ingewonnen bij de afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Rheden, Hoofdstraat 3, 6994 ZJ De Steeg. Tel: 026 - 49 76 911.

Aanvraag

Bedrijven die onder de meldingsplicht van het Activiteitenbesluit vallen, moeten voor het melden van hun bedrijf (oprichting of wijziging) gebruik maken van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Deze is te vinden via de link: http://aim.vrom.nl/. Tenminste vier weken voor het oprichten, veranderen of uitbreiden van een inrichting moet een melding ingediend worden. Bedrijven, die vallen onder de vergunningsplicht, dienen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting of voor het veranderen of wijzigen van een bestaande inrichting, een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aan te vragen.

Indieningsadres

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal, Cluster Burger en Bestuurlijke Zaken, Postbus 9106, 6880 HH Velp.