Drank- en horecavergunning

In de Drank- en Horecawet is bepaald dat ondernemers van een horecagelegenheid in het bezit moeten zijn van een drank- en horecavergunning.

Voordat aan u een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Drank- en Horecawet gestelde eisen voldoen. De aanvraag voor vergunning geldt met name voor horecabedrijven, kantines of bedrijfsrestaurants en slijterijen. U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning aan te vragen als:

 • u een zaak wilt starten
 • de in de vergunning vermelde "leidinggevende" wijzigt
 • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vergunning als aan de volgende voorwaarden is voldaa:

 • u wilt alcoholhoudende dranken verkopen vanuit een inrichting. Onder 'inrichting' verstaat de wet: de ruimte waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, inclusief de daarbij behorende terrassen
 • uvoldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot de leidinggevende(n) en de inrichting. De inrichtingseisen hebben betrekking op bijvoorbeeld ventilatie en toiletvoorzieningen.

Als wettelijk vereiste geldt dat er continu een leidinggevende aanwezig dient te zijn (de eigenaar van het horecabedrijf is sowieso leidinggevende). Als leidinggevende moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent tenminste 21 jaar
 • u staat niet onder curatele
 • u bent niet uit de ouderlijke macht ontzet
 • u bent niet van slecht gedrag
 • u bent in bezit van een verklaring sociale hygiëne

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet is € 512,-

Indien de vergunning als bedoeld in artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet uitsluitend de toevoeging van een bestuursreglement betreft € 59,-

Een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 59,-

Een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 54,-

Indien de vergunning als bedoeld in artikel 30A van de Drank- en Horecawet uitsluitend de toevoeging van een leidinggevende betreft € 113,-

Bijzonderheden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. K.M. Schaap, cluster BBZ, 026 - 38 43 666.

Aanvraag

Bij een aanvraag om een drank- en horecavergunning dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden verstrekt.

 • naam, adres en geboortedatum van de ondernemer(s)
 • naam, adres en geboortedatum van de beheerder(s)
 • naam, adres en geboortedatum van de bedrijfsleider(s)
 • de aard van de onderneming
 • de rechtsvorm van de onderneming
 • naam en adres van de inrichting
 • aantal en ligging van de lokaliteiten
 • de reden van de aanvraag
 • aard/omvang dienstbetrekking beheerder(s)/bedrijfsleider(s)

Daarnaast dienen, afhankelijk van de aard van het bedrijf, (een afschrift van) de volgende bescheiden bij de aanvraag te ingeleverd.

 • bewijs dat wordt voldaan aan de eisen van vakbekwaamheid
 • kopie van diploma
 • kopie van bewijs verklaring sociale hygiene
 • kopie van diploma's, dan wel de oude horeca-vergunning
 • kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • kopie van de statuten (vereniging of stichting)
 • eventueel kopie van de huurovereenkomst