Inrit aanleg

De aanleg door de gemeente van een verbinding tussen een particulier terrein en de openbare weg, die geschikt is voor gebruik door gemotoriseerd verkeer.

Een inrit is nodig om gemotoriseerde voertuigen van de openbare weg naar particulier terrein te laten rijden zonder daarbij het trottoir of de gemeentelijke berm te beschadigen. Overigens kan een inrit ook worden aangevraagd voor het begaanbaar maken van het terrein voor bijvoorbeeld personen in een rolstoel. Een inrit kan worden aangevraagd bij de gemeente. De gemeente zal de inrit zelf aanleggen. De aanvrager dient een inritvergunning aan te vragen.Indien voor de toegang vanaf de openbare weg naar een particulier terrein de reguliere bestrating niet geschikt is voor gemotoriseerd verkeer of voor rolstoelen en scootmobielen, kan een inrit worden aangelegd.


Aanvraag

Iedere eigenaar of gebruiker van een particulier terrein binnen de grenzen van de gemeente kan een inrit aanvragen. Benodigde gegevens:

  • naam en adres van de aanvrager
  • gegevens over het terrein
  •  kadastrale aanduiding van het perceel waarop het terrein ligt
  •  gegevens over de inrit
  •  gegevens over beplanting

De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij burgemeester en wethouders, t.a.v. dhr H. Jacobsen, Cluster OW, Postbus 9106, 6880 HH Velp. Binnen twee weken na indiening van de aanvraag gaat de gemeente de situatie ter plekke bekijken. Hierbij wordt gekeken naar:

  •  waar de inrit moet komen te liggen
  •  wat de oppervlakte van het aan te passen deel is
  •  of er extra acties moeten worden genomen (kolken verplaatsen, kapvergunning aanvragen, etc.)

Op basis van het onderzoek beoordeelt de gemeente of gezien het bestemmingsplan de inrit kan worden aangelegd. De inrit wordt door de gemeente aangelegd, de gemeente stelt tekeningen op en berekent de kosten van de aanleg van de inrit. De aanvrager ontvangt binnen 6 weken na het bezoek van de gemeente een acceptgiro met het bedrag dat verschuldigd is voor het realiseren van de inrit. Na betaling begint de gemeente binnen enkele weken met de aanleg van de inrit.

Kosten

De kosten van de aanleg zijn afhankelijk van de omvang van de inrit, de hoeveelheid te verplaatsen grond en de te gebruiken materialen.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. H.Jacobsen, Cluster Openbare werken, tel.nr.: 026 - 38 43 675