Planschadevergoeding

Het kan zijn dat u schade lijdt door een planologische maatregel (zoals de herziening van een bestemmingsplan, een vrijstellings- of een wijzigingsbesluit). Door deze planologische maatregel kan bijvoorbeeld uw buurman zijn bedrijf uitbreiden waardoor uw woongenot er op achteruit gaat. Of een nieuw bestemmingsplan maakt de bouw van woningen recht tegenover uw huis mogelijk, als gevolg waarvan de waarde van uw eigendom kan dalen. Om te bepalen of er sprake is van planschade wordt er een vergelijking gemaakt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor en na de planologische maatregel. Hiervoor wordt er een vergelijking gemaakt tussen het geldende planologische regime en het planologische regime dat daarvoor geldend was. Indien er een activiteit plaatsvindt die past binnen het bestemmingsplan zal dit niet direct tot planschade lijden. Indien u op een of andere wijze schade hebt ondervonden als gevolg van bepalingen in de Wet ruimtelijke ordening, kunt u onder bepaalde omstandigheden schadevergoeding krijgen. In Afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening is hiervoor een regeling opgenomen. Het artikel biedt belanghebbenden de mogelijkheid om een verzoek om planschadevergoeding in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Voorwaarden

De termijn waarbinnen een belanghebbende een verzoek om planschadevergoeding kan indienen is vastgesteld op maximaal 5 jaar nadat de gewraakte planologische maatregel (dus bijvoorbeeld het nieuwe bestemmingsplan) onherroepelijk is geworden

Benodigde gegevens:

Een verzoek wordt in behandeling genomen als het aanvraagformulier is ingevuld en het wettelijk vastgestelde bedrag van € 300,- is betaald

Aanvraag

Voor het indienen van een verzoek om planschadevergoeding is een speciaal formulier ontwikkeld, dat u kunt verkrijgen bij de heer R. Berendsen van de cluster OW. Voor het beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van planschade winnen burgemeester en wethouders advies in van een onafhankelijk adviesbureau, dat gespecialiseerd is in het beoordelen van dit soort verzoeken. Beoordeling of het planschadeverzoek in behandeling wordt genomen:
  • Als het aanvraagformulier is ingediend wordt de aanvrager verzocht binnen de gestelde termijn het bedrag van € 300,- over te maken
  • Indien het bedrag van € 300,= niet op tijd wordt betaald, wordt het verzoek niet in behandeling genomen
Als het verzoek om planschade in behandeling is genomen wordt er een vergelijking gemaakt tussen het 'oude' en het 'nieuwe' planologische regime. Uit deze vergelijking zijn twee conclusies mogelijk:
  • Er is sprake van planschade: als uit de vergelijking blijkt dat er een nadeliger planologische situatie is ontstaan zal worden bepaald in hoeverre er sprake is van waardevermindering en zal worden bepaald in hoeverre het schadebedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Daarnaast zal het betaalde bedrag van € 300,= terug worden gegeven
  • Er is geen sprake van planschade: als uit de vergelijking blijkt dat er geen nadeliger planologische situatie is ontstaan zal het verzoek om planschade worden afgewezen en wordt er geen vergoeding toegekend. In dit geval zal het betaalde bedrag van 300,- euro ook niet terug worden gegeven

Indieningsadres

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rozendaal, Cluster Openbare Werken, Postbus 9106, 6880 HH Velp
 

Kosten

In de wet is neergelegd dat de aanvrager van een verzoek om planschadevergoeding een bedrag van € 300,- moet betalen. Indien u het bedrag van € 300,- niet op tijd betaalt, wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. Overigens is het zo dat in het geval er op de aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist het betaalde bedrag aan u wordt teruggegeven
 

Vragen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Berendsen, Cluster Openbare Werken, telefoonnummer: 026 - 38 43 662