Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan geeft aan voor welke doeleinden u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan.

Functie per locatie

Wanneer u wilt gaan (ver)bouwen of grond of een gebouw voor een andere functie wilt gaan gebruiken is het van belang om te weten of dat op de betreffende locatie is toegestaan en aan welke regels u moet voldoen. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar woningen, horeca en maatschappelijke bestemmingen mogen komen. Gemeenten zijn verplicht om voor hun grondgebied de toegestane functies in bestemmingsplannen vast te leggen. Het bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven én de gemeente zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het toegestane grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over de maximale hoogte en breedte van bouwwerken.

Onderdelen

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • de regels die het gebruik voor de afzonderlijke bestemmingen vaststellen en bepalen of er binnen een bepaalde bestemming gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden
  • een plankaart met een kadastrale ondergrond die de verschillende (sub)bestemmingen voor het plangebied aangeeft
  • een toelichting die de beleidskaders, verschillende (milieuhygiënische) aspecten en verwachte ontwikkelingen binnen het plangebied verduidelijkt

Online bestemmingsplannen

U kunt de vastgestelde bestemmingsplannen, maar ook de ontwerp-bestemmingsplannen digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestemmingsplannen Kom en Buitengebied 2008 zijn echter niet op deze website te raadplegen. U kunt via onderstaande link de pdf-bestanden van deze bestemmingsplannen (voorschrift, toelichting en plankaart) downloaden.

Kom 2008

Buitengebied 2008

Vragen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Berendsen van Cluster Openbare Werken, telefoonnummer: 026 - 38 43 662