Publicatie vastgesteld Bestemmingsplan Steenhoek

Lees hier meer over het bestemmingsplan Steenhoek

Publicatie vastgesteld Bestemmingsplan Steenhoek
 
Bestemmingsplan Steenhoek
De gemeenteraad van Rozendaal heeft op 26 mei 2020 het bestemmingsplan Steenhoek gewijzigd vastgesteld.
 
Hoofdlijnen van het plan
Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom van Rozendaal op de locatie waar in het verleden de Dorpsschool Rozendaal was gevestigd en is gelegen in een woonwijk.
Het plangebied wordt aan de west- en zuidzijde begrensd door de Jagermeesterlaan en de Steenhoek. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan woningbouw en aan de noordzijde grenst het plangebied aan de aanwezige houtwal.
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling om in het plangebied de bouw van maximaal 8 grondgebonden levensloopbestendige woningen mogelijk te maken.
 
Wijzigingen t.o.v. het ontwerp
De wijzigingen hebben betrekking op de regels, de verbeelding en de toelichting. Tevens is de naam van het bestemmingsplan gewijzigd (was Rozenhof is nu Steenhoek).
Voor een volledig overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Rozenhof-Steenhoek.
 
Inzien of raadplegen bestemmingsplan
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 15 juni tot en met zondag 26 juli 2020 ter inzage.
Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0277.BPKOM2020001-0002.
- Op de gemeentelijke website www.rozendaal.nl (pdf-bestanden)
- Een papieren versie ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.
 
Beroep instellen
Belanghebbenden die hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 'Rozenhof’' naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die het niet eens zijn met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan,
kunnen van maandag 15 juni 2020 tot en met zondag 26 juli 2020 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
 
In werking
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij een verzoek om voorlopige voorziening moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is eveneens griffierecht verschuldigd.
 
Rozendaal
Burgemeester en wethouders Rozendaal