Aanpassing welstandsbeleid

Het toetsingskader voor de welstandscommissie bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning is het welstandsbeleid.

In 2017 heeft de gemeenteraad de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2017 vastgesteld als toetsingskader. Na de vaststelling is duidelijk geworden dat de mogelijkheden om energieopwekkende maatregelen te nemen voor eigenaren van panden in de beschermde dorpsgezichten beperkt zijn. De gemeente wil binnen de beschermde dorpsgezichten de mogelijkheden verruimen om energieopwekkende maatregelen te nemen.
Hiervoor heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 februari 2021 een aanpassing van het welstandsbeleid vastgesteld. Als onderbouwing voor deze aanpassing is de ‘Notitie Welstandsbeleid energieopwekking’ opgesteld. Bij het opstellen van deze notitie zijn de beschermde cultuurhistorische waarden als vertrekpunt genomen zoals die bij de aanwijzing van de beschermde dorpsgezichten zijn beschreven.

Het wijzigen van de welstandsbeleid is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 9 februari 2021 besloten om de Nota Ruimtelijke Kwaliteit aan te passen door in te stemmen met de ‘Notitie Welstandsbeleid energieopwekking’. Dit besluit treedt in werking de dag na deze bekendmaking.
Geïnteresseerden kunnen de Nota Ruimtelijke Kwaliteit tijdens de openingsuren inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Opgemerkt wordt dat de Nota Ruimtelijke Kwaliteit beleidsregels bevatten. Tegen het besluit tot vaststelling of wijzigen van een beleidsregel is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Rozendaal, 12 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Rozendaal