WOZ-beschikking

Een voor bezwaar vatbare beschikking gericht aan de eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak, waarin de WOZ-waarde van de onroerende zaak wordt vastgesteld.De Wet WOZ heet voluit Wet waardering onroerende zaken.

Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waar zij op staan. Ook grond waarop geen gebouw staat is een onroerende zaak.Op basis van de Wet WOZ taxeert de gemeente jaarlijks alle onroerende zaken naar een wettelijke waardepeildatum (1 januari van het voorafgaande jaar). Uitgangspunt is de waarde in het economische verkeer. Dit houdt in dat de WOZ-waarde de marktwaarde op de waardepeildatum weergeeft.

Voorwaarden

Automatisch wordt een eigenaar en/of gebruiker van een WOZ-object een WOZ-beschikking toegezonden.

Aanvraag

Tussentijds kan een nieuwe eigenaar en/of gebruiker een WOZ-beschikking aanvragen. Tussentijds kan de eigenaar en/of gebruiker een kopie van de WOZ-beschikking aanvragen via de digitale belastingbalie.

Kosten

Het aanvragen van de (kopie) WOZ-beschikking is gratis.

Bezwaar en beroep

Wanneer u van mening bent dat de waarde van uw object(en) op de geldende waardepeildatum door de gemeente te hoog is vastgesteld dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking daartegen een bezwaarschrift indienen bij de digitale belastingbalie (of bij de heffingsambtenaar). Op de beschikking is vermeld bij wie u dit kunt doen. Een bezwaarschrift dat na de wettelijke termijn van zes weken wordt ingediend, is in beginsel niet-ontvankelijk, tenzij u gegronde redenen kunt aanvoeren voor de te late indiening.Volgens de wet moet een bezwaarschrift uw naam en adresgegevens, uw handtekening en een motivering bevatten. U moet dus duidelijk aangeven waarom u het met de vastgestelde waarde niet eens bent. Een niet-gemotiveerd bezwaarschrift hoeft door de gemeente niet in behandeling genomen te worden, u zult dan niet-ontvankelijk worden verklaard in uw bezwaar.Gezien de zorgvuldigheid welke gemoeid is met de uitvoering van de wet WOZ dient u eventuele bezwaren schriftelijk in te dienen. Telefonisch of per E-mail doorgegeven bezwaren zullen niet in behandeling worden genomen.Als uw bezwaar niet wordt toegewezen of als u niet-ontvankelijk wordt verklaard in uw bezwaar, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Arnhem.
Voor de behandeling van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Externe instanties

De gemeente laat de taxatie uitvoeren door De Connectie (uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Arnhem, gemeente Rheden en gemeente Renkum). De gemeente wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingbalie op telefoonnummer 026 - 37 74 170.