Rioolrecht

Het rioolrecht dient om de kosten te dekken, die het hebben en onderhouden van gemeentelijke riolering met zich meebrengt.

Een belangrijke taak van de gemeente is het opvangen van afvalwater. Daarvoor ligt een omvangrijk buizenstelsel onder de straten, waarin het afvalwater uit woningen en bedrijven wordt opgevangen. Een goed onderhouden stelsel zonder lekkage is ook belangrijk voor het milieu.

Voorwaarden

De belastingplicht voor het rioolrecht ontstaat vanaf het moment waarop u eigenaar bent van een pand dat op de gemeentelijke riolering is aangesloten. Het is niet van belang of daadwerkelijk afvalwater wordt afgevoerd. De aansluiting is bepalend voor de heffing van rioolrecht. De rioolrechten worden u middels de heffing van gemeentelijke belastingen opgelegd.

Aanvraag

Niet van toepassing.

Kosten 2022 In Euro's
Tarief per aansluiting (eigenaren deel) * € 220,-
* Het tarief wordt verlaagd met € 37,- indien gebruik gemaakt wordt van een door of vanwege de gemeente geplaatste IBA  

 

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij  de belastingbalie, telefoonnr.: 026 - 37 74 170.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar aantekenen via de digitale belastingbalie (of bij de heffingsambtenaar) van de gemeente Rozendaal. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de aanslag binnen zijn bij de gemeente. Uw bezwaarschrift dient in ieder geval gemotiveerd en ondertekend te zijn.