OZB (onroerende zaak belastingen)

Van een eigenaar van een onroerende zaak wordt door de gemeente onroerende-zaak-belastingen (OZB) geheven.

U kunt hierbij denken aan een woning, een bedrijfspand, maar ook aan bijvoorbeeld een perceel grond. De onroerende-zaakbelasting van bedrijfspanden is opgesplitst in een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. Bij woonruimte voor particulieren is slechts sprake van eigenarenbelasting. Huurders van particuliere woningen betalen geen OZB.

De onroerende -zaakbelastingen zijn "toestand-belastingen". Dat betekent dat maar 1 keer in het jaar gekeken wordt wie belasting moet betalen. Dat gebeurt altijd op 1 januari van dat jaar. Als u in de loop van het jaar verhuist en/of uw pand verkoopt, maakt dat voor uw aanslag onroerende zaak-belastingen niets uit. U krijgt dan geen geld terug, maar u hoeft ook niets bij te betalen als u naar een duurder huis gaat. Bij verkoop van een pand vindt meestal, via de koopakte bij de notaris, een verrekening plaats van de eigenarenbelastingen. De "oude" eigenaar moet dus de aanslag volledig voldoen.

Voorwaarden

Onroerende-zaakbelasting wordt geheven wanneer aan 1 of meer van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
• U bent eigenaar van een onroerende zaak (woning, bedrijfspand, perceel grond etc.). Dat is het geval wanneer u op 1 januari van het heffingsjaar in het kadaster als zakelijk gerechtigde staat ingeschreven
• U bent gebruiker van een onroerende zaak die geldt als niet-woning (te weten een bedrijfspand). Dat is het geval wanneer u op 1 januari van het heffingsjaar gebruiker bent van een niet-woning

Aanvraag

De onroerende-zaakbelastingen worden door de gemeente opgelegd. U hoeft daar zelf geen aanvraag voor in te dienen. U ontvangt jaarlijks een aanslag gemeentelijke heffingen.

Kosten

De OZB kent zowel tarieven voor de eigenaar van woningen, als voor de eigenaar en de gebruiker van niet-woningen. De heffingsgrondslag is de vastgestelde waarde volgens de regels van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarde).

Tarieven 2022  
OZB zakelijk recht (woningen): 0,0899 % van de waarde
OZB zakelijk recht (niet woningen): 0,1430% van de waarde
OZB gebruiker (niet-woningen): 0,1150 % van de waarde

 

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de aanslag onroerende-zaakbelastingen kunt u bezwaar aantekenen via de digitale belastingbalie (of bij de heffingsambtenaar van de gemeente Rozendaal). Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de aanslag worden ingediend.
Uw bezwaarschrift dient in ieder geval gemotiveerd en ondertekend te zijn. Reden om bezwaar te maken tegen de aanslag onroerende zaak-belastingen kan zijn dat de verkeerde eigenaar of gebruiker is aangeslagen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de belastingbalie op 026 - 37 74 170.