Schadevergoeding bij nalatigheid gemeente

Een vergoeding door de gemeente aan een burger voor schade als gevolg van nalatigheid van de gemeente.

Er moet sprake zijn van onrechtmatig handelen van de gemeente waardoor schade is ontstaan. Schade en Schuld, alsmede het causaal verband tussen schuld en de geleden schade moeten worden aangetoond.

Aanvraag

Iedereen die schade heeft ondervonden door nalatigheid van de gemeente kan een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het gemeentebestuur van Rozendaal. Een dergelijk verzoek moet in ieder geval de volgende elementen bevatten:

  • Naam en adres van de aanvrager
  •  Waar, wanneer en welk incident heeft plaatsgevonden
  •  Aard en omvang van de schade

Kosten

Het aanvragen van schadevergoeding is gratis.

Informatie

Niet van toepassing.