Betalingsregeling

Indien u als burger of ondernemer niet aan uw betalingsverplichtingen ten opzichte van de gemeente kunt voldoen (gemeentelijke belastingen), dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen voor het treffen van een betalingsregeling.

Indien de aanvrager aantoonbaar niet op tijd aan zijn financiele verplichtingen ten opzichte van de gemeente kan voldoen en niet onder een andere regeling valt, kan in uitzonderlijke gevallen een betalingsregeling met de gemeente getroffen worden.

Aanvraag

U kunt het verzoek voor het treffen van een betalingsregeling indienen bij de gemeente. Dit verzoek dient voldoende onderbouwd te worden met bewijsstukken van inkomen en vermogen. De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij het Cluster MA (t.a.v. dhr. J. van Rooij) van de gemeente Rozendaal. Adres: Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal (Postbus 9106, 6880 HH Velp). Op basis van de gegevens en bescheiden wordt een beslissing genomen om al dan niet een betalingsregeling te treffen. Deze beslissing wordt u schriftelijk medegedeeld.

Kosten

Aan het treffen van een betalingsregeling zijn in principe geen kosten verbonden.

Vervolgacties

Indien de betalingsregeling niet door u wordt nagekomen, zal de vordering (na een eventuele aanmaning) doorgezonden worden naar de deurwaarder. De hieraan verbonden kosten zijn volledig voor rekening van belastingplichtige.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. A. van der Wiel, cluster MA, op telefoonnummer 026 - 38 43 679.