Actueel: warmtevisie Rozendaal

Aardgasvrij wonen

Nederland gaat de komende jaren 7 miljoen woningen en 1,5 miljoen gebouwen aardgasvrij maken. Het streven is om in 2030 de eerste 1,5 miljoen aardgasvrije woningen en gebouwen gereed te hebben. Ook voor gemeente Rozendaal is deze warmtetransitie een grote opgave. Komende maanden onderzoeken we welke geschikte alternatieven voor aardgas er zijn voor de verschillende woningen in Rozendaal, en op welke termijn de overstap naar een alternatief haalbaar én betaalbaar is.

Welke alternatieven voor aardgas zijn er eigenlijk?

In 2050 willen we heel Nederland van het aardgas af hebben. Wat daarvoor in de plaats komt, is nog onzeker. Er wordt volop geëxperimenteerd met verschillende ‘nieuwe’ warmtebronnen zoals aardwarmte, warmte uit oppervlaktewater en restwarmte van bedrijven. Ook wordt er gezocht naar duurzame manieren om zonnewarmte langer op te slaan, en zijn er mogelijkheden om aardgas te vervangen door biogas. Maar niet alle warmtebronnen zijn even geschikt, dat hangt af van de dichtheid van de bebouwing of type woning of de afstand tot een kansrijke alternatieve warmtebron.

Hoe de toekomstige warmtevoorziening er ook uit komt te zien, de warmtevraag per woning zal moeten worden verkleind. Vandaar dat we ons, naast opwekking door zonnepanelen, in eerste instantie vooral richten op isolatiemaatregelen. Deze maatregelen zijn sowieso relevant voor de warmtetransitie (het zijn zogeheten spijtvrije maatregelen) en zorgen bovendien voor lagere energiekosten, een toename in wooncomfort en een waardevermeerdering van uw woning.

Uitwerken van een visie op de warmtetransitie

Iedere gemeente in Nederland moet voor het eind van 2021 een zogenaamde TransitieVisie Warmte (TVW) hebben. In deze visie worden de technische (on)mogelijkheden beschreven die er zijn om over te stappen naar een aardgasvrije verwarmingsmethode op buurtniveau. Ook geeft deze visie inzicht in de wijze waarop deze omschakeling gerealiseerd kan worden en wat dat betekent voor inwoners en andere gebouweigenaren. Komende jaren wordt die visie verder uitgewerkt per buurt tot een Buurt Uitvoeringsplan (BUP). Pas dan worden definitieve keuzes gemaakt voor de wijze van duurzaam verwarmen en welke energie -infrastructuur de buurt daarbij nodig heeft. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners en andere betrokkenen, in lijn met de Omgevingswet.

Belang van draagvlak voorop

Gemeente Rozendaal heeft bureau Spectrum partner met Elan de opdracht gegeven om de Transitievisie Warmte uit te werken. Daarbij is bewust gekozen voor een aanpak waarbij betrokkenheid van inwoners en andere stakeholders centraal staat. Alleen zo bereik je draagvlak en gezamenlijk eigenaarschap van de warmtetransitie. Het motto is: je kunt niet vroeg genoeg beginnen met participatie, van stakeholders én inwoners. Een gedragen warmtevisie vraagt om participatie vanaf de start. Eerst met betrokken inwonersgroepen en belangenpartijen, later met zoveel mogelijk inwoners. We vinden het belangrijk inwoners vanaf het begin mee te nemen in dit transitieproces. Zo bouwen we gestaag aan lokaal draagvlak en verkleinen we het risico van weerstand in buurten. Dit maakt het ook makkelijker inwoners in een latere fase op buurtniveau actiever te betrekken. Stap voor stap wordt de warmtetransitie iets van de hele lokale samenleving.

Denkt en doet u mee?

We vinden het belangrijk om de warmtetransitie direct in te steken met het belang van draagvlak voorop. Daarom is voor de uitwerking van de visie een aanpak uitgedacht waarbij betrokkenheid van inwoners en andere stakeholders centraal staat. Alleen zo bereiken we draagvlak en gezamenlijk eigenaarschap van de warmtetransitie. Denkt en praat u graag mee over de uitwerking van de plannen voor aardgasvrij wonen in Rozendaal, en meer specifiek in uw eigen buurt of straat? Dan horen wij dat graag! U kunt zich aanmelden via h.jacobsen@rozendaal.nl, en ontvangt van ons een uitnodiging om deel te nemen aan een van de verschillende bijeenkomsten die zullen worden georganiseerd de komende tijd om de verschillende buurtplannen verder vorm te geven.