Vreemdelingenpaspoort

Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor niet-Nederlanders die van hun eigen regering (in het land van herkomst) geen paspoort kunnen krijgen

Als men als niet-Nederlander met verblijfsvergunning naar het buitenland wil, heeft men een vreemdelingenpaspoort nodig.

Voorwaarden

Iedere niet-Nederlander kan een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort kan worden aangevraagd indien:

 • men niet-Nederlander is
 • men in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning
 • men geen paspoort van de eigen regering kan krijgen.

Aanvraag

De Aanvraag dient persoonlijk te worden gedaan bij de afdeling Burgerzaken. Benodigde gegevens:

 • Naam en adres van de aanvrager.

 Overige documenten/bescheiden:

 •  geldig verblijfsdocument
 • alle in bezit zijnde reisdocumenten, zowel geldige als verlopen documenten. Documenten die niet meer geldig zijn worden ingenomen
 • indien de aanvrager geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken worden aangetoond
 • indien het oude reisdocument vermist is, moet een proces-verbaal worden ingeleverd
 • indien de aanvrager minderjarig is, moeten de ouders of gezaghouder schriftelijk toestemming geven
 • indien de aanvrager onder curatele staat, moet de curator schriftelijk toestemming verlenen
 • een pasfoto in kleur die een goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft. De eisen die worden gesteld aan de pasfoto zijn
 • de foto moet een natuurlijke weergave geven en scherp gefotografeerd zijn
 • de foto moet een egale lichtgrijze of witte achtergrond hebben
 • het hoofd moet recht naar voren zijn gericht met de schouders recht naar voren
 • de ogen moeten zich op een horizontale lijn bevinden en moeten volledig zichtbaar zijn
 • men moet recht in de camera kijken met een neutrale blik en de mond gesloten
 • er mag geen schaduw zichtbaar zijn in gezicht en achtergrond en er mag geen reflectie in het gezicht aanwezig zijn
 • het hoofd moet onbedekt zijn, tenzij medische, godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich daartegen verzetten
 • het formaat van de pasfoto moet 35 mm x 45 mm (bxh) zijn
 • het mag geen digitale, school- of automaatfoto zijn

Bij iedere aanvraag voor een vreemdelingenpaspoort zal de ambtenaar die de aanvraag in behandeling neemt, de foto toetsen aan de gestelde eisen.

Kosten 2022 In Euro's
De leges bedragen € 57,-

 

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.paspoortinformatie.nl of kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken, 026 - 38 43 671.