Geboorte-aangifte (geboorte-akte)

De geboorte van een kind moet binnen drie werkdagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren.

Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn. Van een aangifte later dan de derde dag, wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand mededeling gedaan aan het openbaar ministerie.

Aanvraag

Voor het doen van aangifte heeft u in elk geval nodig:

  • geldig legitimatiebewijs

Indien van toepassing moet u ook meenemen:

  • bewijs van erkenning van het kind tijdens de zwangerschap
  • trouwboekje / partnerschapsboekje (indien gehuwd / geregistreerd partner)
  • bewijs van eerder gedane naamskeuze voor het kind

Bij de aangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Deze akte is een authentiek bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de Basisregistratie Personen (BRP). Bij de aangifte worden de (volledige of doop-) namen opgegeven. Als de akte is ondertekend, kan deze niet zo maar worden gewijzigd. Wijziging van de akte is daarna alleen nog mogelijk na toestemming van de Officier van Justitie. Let er dus goed op dat u de juiste (spelling van de) namen laat opnemen en lees de geboorteakte even na, voordat u deze ondertekent.

De aangifte van geboorte gebeurt volgens wettelijke aangiftebevoegdheid. In principe doet de wettelijke vader van het kind aangifte. Als deze verhinderd of niet bekend is, dan kan de aangifte ook door een ander gedaan worden:

  • de moeder (als er geen wettelijke vader is of de vader verhinderd is)
  • degene die bij de geboorte aanwezig was (als de vader en de moeder verhinderd zijn aangifte te doen)
  • degene in wiens huis het kind is geboren (als vader, moeder en degene die bij de geboorte aanwezig was, verhinderd zijn aangifte te doen)
  • het hoofd van een inrichting waar het kind is geboren (als alle bovenstaande personen verhinderd zijn aangifte te doen)

Kosten

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling burgerzaken op telefoonnummer 026 - 38 43 671.