Algemene informatie

Op de begraafplaats Rosendael kunnen zowel inwoners van Rozendaal als personen die elders wonen worden begraven.

Voorwaarden

Op de begraafplaats Rosendael worden twee soorten graven uitgegeven: graven voor onbepaalde tijd en graven voor bepaalde tijd (te weten 20 jaar met recht van verlenging). Er zijn ook urnengraven voor onbepaalde en bepaalde tijd. Een graf voor bepaalde tijd kan door iedereen worden verworven, een graf voor onbepaalde tijd kan alleen worden verworven door Rozendalers of oud-Rozendalers.

Rozendalers en oud Rozendalers kunnen kiezen voor twee soorten graven:

 • een graf voor onbepaalde tijd (dus met zogenaamd eeuwigdurend grafrecht). De plaats voor een dergelijk graf mag men zelf uitzoeken op het daarvoor bestemde deel van de begraafplaats. Het is dus mogelijk al de rechten op een graf te krijgen op een eerder tijdstip dan dat er iemand begraven moet worden (zgn.reserveren van het graf). De grafrechten moeten uiteraard voldaan worden op het moment dat het graf is uitgezocht. Op het moment van begraven moeten dan nog rechten voor de inlage betaald worden.
 • een graf voor bepaalde tijd. Dit grafrecht wordt verleend voor 20 jaar. Na het verstrijken van deze termijn kan het grafrecht telkens met 10 jaar verlengd worden. Een graf voor bepaalde tijd wordt op volgorde uitgegeven. Het is dus pas mogelijk de rechten op een dergelijk graf te verkrijgen op het moment dat een overledene begraven dient te worden. De grafrechten en de rechten voor de inlage dienen betaald te worden op het moment van ingebruikname.

Niet-Rozendalers

Niet Rozendalers kunnen alleen een graf voor bepaalde tijd verkrijgen. Het grafrecht voor een graf voor bepaalde tijd wordt verleend voor 20 jaar. Na het verstrijken van deze termijn kan het grafrecht telkens met 10 jaar verlengd worden. Een graf voor bepaalde tijd wordt op volgorde uitgegeven. Het is dus pas mogelijk de rechten op een dergelijk graf te verkrijgen op het moment dat een overledene begraven dient te worden. De grafrechten en de rechten voor de inlage dienen betaald te worden op het moment van ingebruikname.

Graf voor onbepaalde tijd

Personen die in Rozendaal wonen of oud-Rozendalers kunnen kiezen uit een graf voor onbepaalde tijd of een graf voor 20 jaar. De rechten op een graf voor onbepaalde tijd kunnen te allen tijde verkregen worden. Het is dus mogelijk al de rechten op een graf te krijgen op een eerder tijdstip dan dat er iemand begraven moet worden (zgn.reserveren van het graf). De plaats voor een dergelijk graf mag men zelf uitzoeken op het daarvoor bestemde deel van de begraafplaats De grafrechten moeten voldaan worden op het moment dat het graf is uitgezocht. Op het moment van begraven moeten dan nog rechten voor de inlage betaald worden. De graven met eeuwigdurend grafrecht worden niet geruimd. Dit laatste is overeenkomstig de bepalingen die baron van Pallandt destijds bij overdracht van de begraafplaats aan de gemeente Rozendaal heeft gesteld. Deze rechten voor de Rozendalers blijven behouden wanneer zij kiezen voor een graf met eeuwigdurend grafrecht.

Graf voor bepaalde tijd (grafrecht voor 20 jaar)

Het grafrecht voor een graf voor bepaalde tijd wordt verleend voor 20 jaar. Na het verstrijken van deze termijn kan het grafrecht telkens met 10 jaar verlengd worden. Een graf voor bepaalde tijd wordt op volgorde uitgegeven. Het is dus pas mogelijk de rechten op een dergelijk graf te verkrijgen op het moment dat een overledene begraven dient te worden. De grafrechten en de rechten voor de inlage dienen betaald te worden op het moment van ingebruikname.

De grafrechten voor 20 jaar kunnen na het verstrijken van die termijn worden verlengd met een termijn van 10 jaar (en vervolgens telkens na 10 jaar opnieuw). Worden de grafrechten niet verlengd, dan kan het graf worden geruimd.

Aanvraag

De benodigde formulieren voor de aanvraag worden door de gemeente verstrekt. Een graf voor onbepaalde tijd: het graf kan van tevoren worden uitgezocht. Een graf voor onbepaalde tijd kan ook vlak voor het begraven worden uitgezocht. Wanneer de familie geen voorkeur heeft voor een bepaalde plaats, bepaalt de begraafplaatsbeheerder de plaats. Een graf voor 20 jaar: de graven worden op volgorde uitgegeven. De begraafplaatsbeheerder wijst de plaats aan. Wanneer een begrafenisondernemer is ingeschakeld regelt deze doorgaans de begrafenis met de gemeente.

Kosten 2022

De gemeente Rozendaal heft geen jaarlijks onderhoudsrecht

  Verlenen van rechten In Euro's
1. De verlening van het uitsluitend recht om lijken in een eigen graf te doen begraven voor een periode van 20 jaar:  
1.1
 • m.b.t. een graf voor twee stoffelijke overschotten
1.950,-
1.2
 • m.b.t. een graf voor drie stoffelijke overschotten
2.905,-
1.3
 • Voor het verlengen van de rechten, na afloop van de termijn van 20 jaar, met een periode van 10 jaar bedraagt het tarief de helft van de onder 1.1. en 1.2 genoemde bedragen
 
2. De verlening van het uitsluitend recht om lijken in een eigen graf te doen begraven voor onbepaalde tijd:  
2.1
 • m.b.t. een graf voor twee stoffelijke overschotten
3.880,-
2.2
 • m.b.t. een graf voor drie stoffelijke overschotten
5.815,-
3. De verlening van het uitsluitend recht om asbussen / urnen bij te zetten in een eigen urnengraf voor een periode van 20 jaar:  
3.1
 • m.b.t. een graf voor twee asbussen / urnen
1.140,-
3.2
 • m.b.t. een graf voor drie asbussen / urnen
1.550,-
3.3
 • voor elke urn meer
   400,-
3.4
 • Voor het verlengen van de rechten, na afloop van de termijn van 20 jaar, met een periode van 10 jaar bedraagt het tarief de helft van de onder 3.1. tot en met 3.3 genoemde bedragen
 
4.
 • De verlening van het uitsluitend recht om asbussen / urnen bij te zetten in een eigen urnengraf voor onbepaalde tijd:
 
4.1
 • m.b.t. een graf voor twee asbussen / urnen
2.275,-
4.2
 • m.b.t. een graf voor drie asbussen / urnen
3.085,-
4.3
 • voor elke urn meer
  795,-
 

Begraven

 
5.

Het begraven van het stoffelijk overschot van een persoon in een graf

1.140,-
6. Als nummer 5), indien de begraving plaats vindt op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen, behalve voor de Tweede Kerstdag, wanneer deze op een vrijdag, zaterdag of dinsdag valt. 1.710,-
 

Bijzetten van asbussen en urnen

 
7.

Voor het bijzetten van asbussen / urnen in een urnengraf bedraagt het tarief één derde deel van de onder 5) tot en met 6) genoemde tarieven.

 
 

Grafbedekking

 
8. Het verlenen van een vergunning voor het aanbrengen of vernieuwen van een grafbedekking op een graf of urnengraf   156,-
9.

Inschrijven

 
9.1 Het inschrijven of overboeken van een graf in een daartoe bestemd register    25,-
9.2 Het inschrijven of overboeken van een urnengraf in een daartoe bestemd register    25,-
 

Opgraven

 
10. Voor het opgraven van een lijk wordt geheven, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe kosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.   345,-
11. Voor het na lichting weer begraven worden, wordt het recht, bedoeld in 10, verhoogd met   385,-
 

Verstrooien

 
12. Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven   156,-
13. Als nummer 12), indien het verstrooien plaats vindt op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen, behalve voor de Tweede Kerstdag, wanneer deze op een vrijdag, zaterdag of dinsdag valt.   233,-

 

Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw. M.H.M. Maanders, Cluster BBZ, tel.: 026 - 38 43 671. De begraafplaatsbeheerder is de heer J.Wijlhuizen.